Search form

Luk 20:7

7Lika aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega rrapa barrwa aburr-werranga mu-murna yerrcha, birripa aburr-yinagata nula Jesus, “Gala ngayburrpa marn․gi yina gaya gu-menga gun-gata bama gun-gugurraga.”