Search form

Luk 20:9

Meyali Gun-gata Minypa Gu-galiya Yerrcha Jaga Aburr-ganana Gurnal Mun-murra Mu-jinyja

(Metiyu 21:33-46; Mark 12:1-12)

9Gatiya lika Jesus a-garlmuna, a-wena burrwa wurra gama gorlk meyali gu-murna janguny minypa gun-guna: “An-gugaliya, ngarla, gun-nigipa rrawa a-lamajinga, nipa mun-gata gurnal mun-murra mu-jinyja. Ganapiya, lika burr-menga gu-galiya yerrcha barra rrawa aburr-ni rrapa jaga aburr-gana mun-gata gurnal, lika nipa rrawa an-gurrimapa gu-bawuna a-bona balay, nuwurra waypa gu-yinpa ana-jeka.