Search form

Luk 21:1

Jin-miliyak Rrupiya M-barnjinga Nula Wangarr

(Mark 12:41-44)

1Gu-gata wenga Jesus a-ganana, burr-nana gu-galiya yerrcha aburr-gata mun-jaranga rrupiya mbi-rrimanga, birripa minypa aburr-bona gurda aburr-ji Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa, rrapa minypa rrupiya mbi-barnjinga aburr-bona wurra gama gorlk Wangarr mun-nika abu-wuna aburr-workiyana gatiya.