Search form

Luk 21:10

10Jesus mu-nguy a-wena, a-yinagata, “Gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-garlma barra gurda aburr-workiya minypa aburr-bachirramiya burrwa mola gu-werranga gu-rrawa. Rrapa minypa bunggawa a-nirra gun-jaranga rrawa nipa ana-garlma barra ana-workiya, mari gu-garra barra nula an-nerranga bunggawa gu-werranga gu-rrawa.