Search form

Luk 21:12

12“Gu-yirda barra gun-nerra gu-ni barra, wurra burdak mu-ngoyurra aburr-werranga nyirrbi-rrima barra ana-goyburrpa rrapa werra nyirrbu-bu barra. Minypa nyirrbu-ga barra gata barra nyirrbu-barnja gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, gatiya minypa birripa wana yerrcha aburr-yinmiya barra aburr-wengga. Rrapa minypa brichina nyirrbu-barnja barra, rrapa minypa nyirrbu-ga barra nyirrbu-barnja gapman an-guyinda bunggawa a-nirra. Gu-guyinarda ngacha gu-ni barra ana-gorrburrwa ngardawa ngaypa ngu-marr, minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa jawina;