Search form

Luk 21:20

Minypa Gubu-rruma Barra Rrawa Jirúchalam (Jerusalem)

(Metiyu 24:15-21; Mark 13:14-19)

20“Wurra nuwurra waypa barra ana-goyburrpa nyibi-na an-dakal a-ji barra a-gomarriya Jirúchalam (Jerusalem), ana-goyburrpa marn․gi nyiburr-ni barra gun-gata minypa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya gun-nardiya barra gubu-rruma barra.