Search form

Luk 21:21

21Rrapa gun-gata wana gun-bapala rrawa Judíya (Judea), birripa barra warrika gubu-bawa gun-birripa rrawa, wurra aburr-yurtcha barra mu-mirk mu-ngarnama. Rrapa aburr-gata gu-murnangana rrawa aburr-nirra, birripa warrika gubu-bawa barra. Rrapa aburr-gata gu-mugarla aburr-nirra gala barra aburr-boy gurda gu-murnangana rrawa.