Search form

Luk 21:25

Gun-gata Minypa An-walkurpa An-gugaliya Ana-jeka Barra

(Metiyu 24:29-31; Mark 13:24-27)

25“Gu-galiya yerrcha gubi-na barra minypa marnnga rrapa gata jiny-nyukurdanyjiya barra, rrapa ran․gu a-ngukurdanyjiya barra, rrapa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa burr-guya wargugu aburr-ni barra minypa gu-bachirra bartpa wana gu-wulja barra gu-ji rrapa gala marn․gi aburr-yinmiya barra.