Search form

Luk 21:26

26Minypa murna aburr-dericha barra minypa aburr-gurkuja barra gu-yinmiya barra gu-ni gun-nardiya rrawa, ngardawa wana aburr-bapala aburr-guyinda aburr-gaba waykin nipa Wangarr burr-ngorrka barra.