Search form

Luk 21:28

28Wurra nginyipa waypa barra nyi-na gu-gata ngacha gu-garlmapa barra, wurra garlma, jinyja rrapa waykin gana. Ngardawa gun-gatiya yi-gurrepa guna-boya Wangarr barra gu-mungba gun-gata minypa nipa wanngu biy-nenga a-nirra.”