Search form

Luk 21:37

37Rrapa gun-gatiya rrengarrenga gu-ni gu-workiyana, Jesus marn․gi burr-negarra a-ni a-workiyana janguny wurra gama gorlk gatiya gu-japurra rrawa. Rrapa balngga gu-ni gu-workiyana nipa gu-bawuna gun-gata rrawa, a-bona, gata a-ni mu-mirk mun-nelangga Alip (Olive) Mu-jirrapa.