Search form

Luk 21:6

6“Gun-nardiya ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-nirra, gun-gata guna-bamburda gala gu-yinmiya gu-ji gun-gata bala rrapa jandarra, wurra gu-jel gu-yu barra gu-ni ngardapa ngardapa.”