Search form

Luk 21:7

Mari Guna-bamburda Rrapa Gun-nerra Gu-ni Barra

(Metiyu 24:3-14; Mark 13:3-13)

7Lika birripa abu-wengganana, “Bunggawa, a-lay, gun-narda nginyipa ny-yena, nipa gu-yinpa barra? Rrapa gun-ngiya ngayburrpa mu-ngoyurra nyibi-na barra marn․gi nyiburr-ni ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya?”