Search form

Luk 21:9

9Ana-goyburrpa nyiburr-galiya barra minypa an-dakal a-ni barra, rrapa minypa gu-galiya yerrcha gu-ngardapa aburr-negiya barra aburr-bacha barra nula bunggawa an-guyinda. Wurra gala barra nyiburr-gurkuja. Wurra gu-yirdiya barra gu-ni, wurra gala barra burdak gu-wulebiyapa.”