Search form

Luk 22:1

Wengga Gubu-buna Aburr-ni Jesus Abu-bu Barra

(Metiyu 26:1-5; Mark 14:1-2; Jon 11:45-53)

1Gun-gatiya yi-gurrepa janara gu-ji burrwa gu-bona Ju yerrcha, minypa wolawola damba mun-gun․gun mbi-barra aburr-workiyana rrapa jip (sheep) an-geka an-nurra abu-buna, abu-barra, rrapa minypa gubu-borrwurra wola waykin an-guyinda an-mujaruk burr-burndarna, wurra jarra burr-beybana. Gu-gurda ngacha janara yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona,