Search form

Luk 22:10

10“Ngika. Wurra birri-bamba, nyirri-bengga barra gu-murnangana rrawa, lika an-ngardapa an-gugaliya gatiya barra galamurrpa nyibu-garra nipa bugula a-bamiya a-bamburda duram ana-guyinda; lika ana-gotipa nyirri-jurrjurrma barra nipa an-gata. Lika nyiburr-jarl barra nyiburr-bamba, a-barrnguma.