Search form

Luk 22:2

2rrapa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega birripa [gala aburr-yinmiyarna abi-rrimangarna Jesus, ngardawa] aburr-gurkuja burrwa wurra gama gorlk [aburr-bona gurda gu-janara gu-bama]. Wurra wengga gubu-buna aburr-ni barra Jesus ngardapa abi-rrima, abu-bu, a-juwa.