Search form

Luk 22:22

22Minyjiya. An-guna An-walkurpa An-gugaliya nipa a-juwa barra minypa Wangarr gu-borrwurra nula, wurra ana-gugaliya an-gata minypa nguna-bawuna rrapa murna burr-wuna ngaypa aburr-gata aburr-bachirra, nipa jarra an-gata an-gugaliya gun-nerra warrpam gu-ni barra nula.”