Search form

Luk 22:24

Ngarndarrk Ngarndarrk Aburr-negiyana Minypa Ana-nga Wana

24Gu-gata wenga lika Jesus burr-yika 12 gu-galiya yerrcha aburr-gata ngarndarrk ngarndarrk aburr-negiyana aburr-ni, minypa birripa ana-nga an-ngardapa barra gubu-borrwa nula minypa nipa wana an-bapala.