Search form

Luk 22:25

25Wurra Jesus a-wena burrwa, “Bunggawa an-guyinda gu-guna a-yika gu-rrawa, birripa wana aburr-negiya burrwa aburr-workiya aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, rrapa jal aburr-nirra birripa barra burrbu-ngurrja jimarna aburr-mola.