Search form

Luk 22:26

26Wurra ana-goyburrpa gala barra nyiburr-yirda. Wurra ny-yinga ny-jata wana ny-bapala, nginyipa barra delipa nyi-negiya burrwa. Rrapa minypa ny-yinga ny-jata mu-ngoyurra ny-jirra burrwa, nginyipa barra nyi-mujama nyi-ni barra burrwa.