Search form

Luk 22:38

38Aburr-yigipa jawina aburr-yinagata, “Bunggawa, na an-guna, ngayburrpa nyibi-rrimanga abirri-jirrapa barrang!”

Nipa a-yinagata, “Ganapiya.”