Search form

Luk 22:4

4Lika nipa Jurrach a-garlmuna, a-bona burrwa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa barrwa aburr-gata burrbu-ganyja aburr-workiya an-dakal an-guyinda jaga a-ganaja a-workiya Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa. Lika a-wena burrwa minypa nipa burr-wu barra Jesus barra abi-rrima.