Search form

Luk 22:45

45Gun-gatiya waypa a-wengganana rrapa gu-mungbuna, lika a-garlmuna, ana-jekarra, burr-nana aburr-yigipa jawina aburr-yu ngardawa minypa wargugu aburr-ni.