Search form

Luk 22:48

48Wurra Jesus a-wena, “Jurrach, gu-gurdiya ngacha nguna-machinga, ny-yirdiya barra burr-wu an-guna An-walkurpa An-gugaliya abi-rrima barra, ya?”