Search form

Luk 22:49

49Wurra aburr-yigipa jawina aburr-gata wugupa nula, birripa gubi-nana gu-yinmiya barra gu-ni, lika aburr-yinagata nula, “Bunggawa, ngayburrpa barra nyirrbu-bu, ya, ana-guna barrang ana-guyinda?”