Search form

Luk 22:5

5Gun-narda waypa birripa aburr-galiyana nipa a-wena, lika aburr-marrkapchinga nula rrapa gochila abi-rrana rrupiya barra abu-wu.