Search form

Luk 22:52

52Lika aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa mola bunggawa an-guyinda jaga aburr-ganaja gun-japurra rrawa rrapa aburr-werranga aburr-gata mu-murna yerrcha abi-rrimarrapa, nipa Jesus a-garlmunapa a-wena burrwa, “Nyiburr-gurda, an-nga nula burr-barrang burr-jong burr-guta nyiburr-bona gurda? Wurra bama nyiburr-yinanga jimarna ngaypa ngu-bachirra, ya?