Search form

Luk 22:54

Birta A-jordajiyana

(Metiyu 26:57-58,69-75; Mark 14:53-54,66-72; Jon 18:12-18,25-27)

54Lika gu-gatiya wenga Jesus abi-rrimarra. Lika abu-ganyja aburr-bamuna, aburr-barrngumurra wupa gu-bala junggay wana an-babalapa gun-nika. Rrapa Birta burr-jurrjurrmurra gurda ana-bamuna marr barrparrwa.