Search form

Luk 22:59

59Mola marr gun-baykarda, lika an-nerranga burr-guya a-wena, “A-lay, an-guniya burr-guta an-gata aburr-rrigirrgnga aburr-workiya! Ngardawa minypa nipa an-guna Galali (Galilee) an-guyinda, ngarla!”