Search form

Luk 22:6

6Lika Jurrach gu-yagurrmurra burrwa, lika a-garlmunapa gu-borrwurra a-ni a-yinmiya barra minypa yina gaya barra Jesus ngardapa abi-rrima, gala gu-galiya yerrcha burrbi-na.