Search form

Luk 22:66

Ganychila (Councillor) Yerrcha Gojilapa Abi-negarra Jesus

(Metiyu 26:59-66; Mark 14:55-64; Jon 18:19-24)

66Gun-gata guna-gepana, lika mu-murna yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana birripa wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega burr-guta. Aburr-gurdiya ganychila (councillor) yerrcha, birripa aburr-wena aburr-birripa aburr-mujama abu-ganyja gurda burrwa Jesus.