Search form

Luk 22:69

69Wurra gun-nardiya gugu an-guna An-walkurpa An-gugaliya a-ninya barra ana-gera ana-munganaguwa an-gata Wana An-babalapa Wangarr.”