Search form

Luk 22:7

Jesus Bijirri-jerrmarra Janara Nawanawa Abirri-ni

(Metiyu 26:17-25; Mark 14:12-21; Jon 13:21-30)

7Gun-gata janara gu-ji minypa damba mun-gun․gun mbi-barra aburr-workiyana, gatiya gugu gun-balmapa gu-ji minypa an-geka jip abu-bu barra abu-bay.