Search form

Luk 22:70

70Lika birripa warrpam aburr-wena, “Gun-narda nginyipa ny-yena, minypa ny-yalkurpa nula Wangarr biy-yika, ya?”

Nipa a-yinagata, “Ana-goyburrpa nyiburr-wena, gun-nardiya.”