Search form

Luk 23:11

11Ganapiya, lika Ayrat rrapa aburr-yigipa an-dakal, birripa an-nerra abi-negarra abu-borrkpuna. Rrapa minypa abu-jolartchinga mirikal mun-gata wolawola bunggawa an-guyinda a-barrngumiya a-workiya, lika Ayrat a-wena burrwa, lika abu-ganyja aburr-jekarra nula Baylat.