Search form

Luk 23:12

12Bitipa Baylat rrapa Ayrat mu-ngoyurra abirri-bachirramiyana butula abirri-workiyana gu-gapa gu-guta, wurra gun-gatiya gugu abirri-ngukurdanyjiyana, lika abirri-borrmunga abirri-negiyana.