Search form

Luk 23:15

15Rrapa Ayrat, nipa burr-guta a-nana an-guna an-mola, ngardawa ana-gurdanyjinga, gala burr-mari a-weyarna nula. Minyja bubi-na, an-guna gala gun-nga gun-nerra jama a-jirrarna a-workiyarna rraka nipa a-juwa; wurra gun-nyagara.