Search form

Luk 23:19

19(Nipa an-gata Barébach wugupa burrwa aburr-gata aburr-werranga gipa mu-ngoyurra aburr-garlmunapa burrbu-buna gapman yerrcha, jimarna barra gubu-ngukurdanyja, wurra nipa gugu gatiya brichina a-ni.)