Search form

Luk 23:25

25Lika nipa ana-jerrmarra burrwa an-gata Barébach birripa jal aburr-ni nula, an-gatiya an-gubu an-bachirra nula gapman. Wurra Jesus nula Baylat a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal birripa barra abu-ga, burr-jong abi-negapa abi-rra, ngardawa birripa gu-galiya yerrcha gun-birripa jal.