Search form

Luk 23:26

Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana

(Metiyu 27:32-44; Mark 15:21-32; Jon 19:17-27)

26Ganapiya, lika Jesus abu-menga, lika aburr-bona. Aburr-bamuna, lika galamurrpa gubu-garrana an-ngardapa an-gata an-gugaliya an-nelangga Jayman (Simon), nipa Jayríny (Cyrene) an-guyinda. Nipa ana-bamuna gu-murnangana rrawa minypa gu-werranga rrawa wenga, wurra birripa abi-rrimarrapa gun-jong Jesus gun-nika murna abu-wuna, lika a-bamiyana a-bamuna jurdach.