Search form

Luk 23:27

27Aburr-jaranga gu-galiya yerrcha, birripa abu-jurrjurrmurra Jesus, rrapa aburr-werranga mu-gama yerrcha aburr-rruwujana nula aburr-bamuna. Wurra nipa a-ngukurdanyjiyana, lika a-wena burrwa,