Search form

Luk 23:29

29Ngardawa minypa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya ana-goyburrpa Yichrayal nyiburr-bapurr burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa rrapa minypa ana-goyburrpa nyiburr-wengga barra, nyiburr-yinda, ‘Ya? Mu-gama yerrcha aburr-gata gala delipa abi-rrima, gu-gurda nula birripa jarra aburr-worlworlchinga, aburr-gatiya minypa gala delipa ngamangama abu-wucharna aburr-workiyarna, ngaja, ngarla!’ Nyiburr-yirda barra nyiburr-wengga.