Search form

Luk 23:3

3Lika Baylat a-garlmuna, a-wengganana, “A-lay, aburr-gaba nginyipa bunggawa burrwa Ju yerrcha, ya?”

Nipa Jesus a-yinanga, “Nginyipa ny-yena, gun-nardiya.”