Search form

Luk 23:30

30Minypa gun-gatiya gugu ngardawa gun-gata mari wana,

‘gu-galiya yerrcha aburr-wengga barra nula mun-mirk mun-guyinda,

minypa aburr-yinda barra nula, “Nyin-denyja!”,

rrapa aburr-yinda barra nula bulgapulga gun-guyinda,

“Nyirr-gonyinyja!” ’