Search form

Luk 23:31

31Ngardawa minypa gu-galiya yerrcha aburr-yinagatiya apula burr-jong ngunabi-nega barra ngunabi-rra gun-guna gun-jong gun-jurrkurda burdak, wurra nuwurra waypa barra gu-gorlapa birripa burr-guya barra aburr-bachirramiya.”