Search form

Luk 23:33

33Lika gatiya waypa aburr-bena rrawa gun-gata gun-nelangga An-mama Bama A-jirra A-yurrapa, gatiya burr-jong abi-negarra abi-rrana Jesus, lika abu-jarrkarrana, a-balcha a-yu. Rrapa abirri-gata abirri-werra bitipa burr-guta burr-jong burrbu-negarra burrbi-rrana, lika burrbu-jarrkarrana ana-gera Jesus, an-ngardapa ana-munganaguwa rrapa an-nerranga ana-weyka.