Search form

Luk 23:35

35Rrapa gu-galiya yerrcha gata aburr-wordajarra aburr-jirra, rrapa minypa aburr-birripa mu-ngoyurra aburr-jirra ngoyurra aburr-yerryerrmiyana aburr-ni nula Jesus, minypa waykin aburr-wena, aburr-wengganachichiyana aburr-ni, nipa a-galiyana. Minypa aburr-yinagata, “An-guna wanngu burr-negarra aburr-werranga, ya? Wurra yama wanngu a-negiya an-narda? Minypa nipa a-ngurrjiyana Christ, ngaja, ngarla, an-gatiya Wangarr nyanma An-gujerrjerrjiya.”