Search form

Luk 23:36

36Rrapa aburr-gata an-dakal, birripa aburr-yinagatiya abu-borrkpuna aburr-ni Jesus. Minypa yi-gurrepa aburr-negiyana nula, aburr-wena nula nipa yama ana-bupiyarna, m-bangarna wayin (wine) mun-guralba mun-gata birripa mbi-rrimarra minypa biniga (vinegar).