Search form

Luk 23:45

45Ngardawa marnnga an-munya jiny-mayana. Rrapa gata wupa gu-bala Wangarr gun-nika gun-japurra, mun-gata mirikal m-balcha mu-yu mu-yerayeragujamiyanapa abirri-jirrapa gugu.